Google+
dofinansowania unijne Legionowodofinansowania unijne Legionowodofinansowania unijne Legionowodofinansowania unijne Legionowodofinansowania unijne Legionowo

Nota prawna

Dostęp oraz korzystanie z tej Witryny podlega następującym warunkom i zastrzeżeniom oraz wszystkim odpowiednim przepisom. Łącząc się z Witryną i przeglądając ją, akceptuje się bez zastrzeżeń i ograniczeń wszystkie Warunki i Zastrzeżenia oraz przyjmuje się do wiadomości, że wszystkie inne uzgodnienia pomiędzy użytkownikiem a Bońkowski Consulting nie mają mocy ani skutków prawnych.
 
Warunki i Zastrzeżenia
1.
Informacje zawarte w tej Witrynie ("Informacje") można pobierać, wyświetlać oraz drukować wyłącznie do niekomercyjnego użytku prywatnego.
2.
Konieczne jest zachowywanie i odtwarzanie każdego bez wyjątku ostrzeżenia o prawach autorskich oraz innych prawach własności zawartych we wszystkich Informacjach, które się pobiera. Jednakże, nie wolno rozprowadzać, zmieniać, przekazywać, przesyłać czy wykorzystywać zawartości tej Witryny do użytku publicznego lub w celach komercyjnych, włączając w to teksty, obrazy, nagrania i filmy wideo, bez pisemnej zgody Bońkowski Consulting. Należy założyć, że wszystko co można zobaczyć lub przeczytać w tej Witrynie, podlega prawu autorskiemu, chyba że zastrzeżono inaczej, i nie może być wykorzystane w inny sposób niż określono w Warunkach i Zastrzeżeniach lub w tekście w Witrynie, bez pisemnej zgody Bońkowski Consulting. Bońkowski Consulting nie gwarantuje, że sposób użycia materiałów wyświetlonych w Witrynie nie narusza praw innych podmiotów nie należących lub nie stowarzyszonych z Bońkowski Consulting.
3.
Z wyjątkiem wcześniej wspomnianego ograniczonego upoważnienia nie przyznaje i nie udziela żadnego pozwolenia ani prawa do korzystania z jakichkolwiek praw autorskich Bońkowski Consulting lub innych podmiotów.
4.
Witryny internetowe mogą zawierać lub odwoływać się do znaków handlowych, patentów, informacji własnych, technologii, produktów, procesów oraz innych praw własności należących do Bońkowski Consulting lub innych podmiotów. Nie przyznaje się i nie udziela się żadnego pozwolenia ani prawa do korzystania z któregokolwiek z tych znaków handlowych, patentów, tajemnic handlowych, technologii, produktów, procesów oraz innych praw własności należących do Bońkowski Consulting lub innych podmiotów.
5.
Pomimo, że Bońkowski Consulting dokłada wszelkich starań, aby umieszczone w Witrynie informacje były ścisłe i aktualne, Bońkowski Consulting nie daje gwarancji co do treści, którą wprowadzono do Witryny w stanie niezmienionym. Bońkowski Consulting nie ponosi odpowiedzialności za następstwa korzystania z tej Witryny oraz jej zawartości. W szczególności, Bońkowski Consulting nie odpowiada za ścisłość, kompletność, adekwatność, terminowość ani zakres informacji zawartej w Witrynie. Niektóre ustawodawstwa nie przewidują wykluczenia domniemanej gwarancji, w tym przypadku powyższe wykluczenia nie mają zastosowania. Bońkowski Consulting nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzone szkody lub zainfekowanie wirusem komputera czy innej własności wynikłe z dostępu, korzystania albo przeglądania Witryny lub z powodu pobrania jakichkolwiek materiałów, danych, testów, obrazów, filmów wideo i nagrań z tej Witryny. Bońkowski Consulting zastrzega sobie prawo do przerwania lub nieprzedłużenia działania części lub całości swojej Witryny. Bońkowski Consulting nie bierze jakiejkolwiek odpowiedzialności za przerwanie lub nieprzedłużenie funkcjonowania części lub całości swojej Witryny, wynikłe z działania lub zaniechania ze strony personelu Bońkowski Consulting lub osób trzecich.
6.
Wszystkie komunikaty i materiały przesyłane do Witryny pocztą elektroniczną lub w inny sposób, włączając wszelkie dane, pytania , komentarze, sugestie i tym podobne, będą traktowane jako niepoufne i nie będące własnością. Wszelkie Informacje przekazywane lub wysłane stają się własnością Bońkowski Consulting lub jego oddziałów i mogą zostać wykorzystane w dowolnym celu, włączając w to, lecz bez ograniczenia, odtwarzanie, ujawnianie, publikowanie, transmitowanie i wysyłanie. Bońkowski Consulting może swobodnie korzystać ze wszystkich idei, koncepcji, know-how i technik zawartych w przesłanych do Witryny komunikatach w dowolnym celu, włączając w to, lecz bez ograniczenia, opracowanie, wytwarzanie i sprzedaż produktów wykorzystujących powyższe informacje.
7.
Informacje mogą zawierać techniczne nieścisłości lub błędy typograficzne. Bońkowski Consulting zastrzega sobie prawo do zmian, poprawek i/lub udoskonalania Informacji, oraz produktów i programów opisanych w takiej informacji, kiedykolwiek, bez powiadomienia.
8.
Witryny internetowe Bońkowski Consulting zawierają informacje o jego produktach i usługach o światowym zasięgu, z których nie wszystkie z nich są dostępne w każdym kraju. Odnośnik do produktu lub usługi Bońkowski Consulting w witrynie internetowej Bońkowski Consulting , nie oznacza, że ten produkt lub ta usługa są dostępne w danym kraju.
9.
Ponieważ Bońkowski Consulting nie ma kontroli i nie odpowiada za żadną witrynę, do której podłączoną jest jego Witryna i ponieważ Bońkowski Consulting nie dokonuje przeglądu żadnej z witryn, do których podłączona jest jego Witryna, należy przyjąć do wiadomości, że Bońkowski Consulting nie odpowiada za treść którejkolwiek ze stron spoza Witryny ani żadnej innej witryny podłączonej do Witryny. Łączenie się z Witryną, ze stronami spoza Witryny lub innymi witrynami odbywa się na własne ryzyko i bez przyzwolenia Bońkowski Consulting.
10.
Aczkolwiek Bońkowski Consulting może od czasu do czasu śledzić lub przeglądać dyskusje, czaty, przesyłki, przekazy, tablice ogłoszeń i tym podobne w swojej Witrynie, to Bońkowski Consulting nie jest zobligowany do ich udostępniania i nie bierze odpowiedzialności za zawartość żadnego z tych miejsc, ani za jakiekolwiek błędy, oszczerstwa, pomówienia, przeoczenia, kłamstwa, treści obsceniczne, pornograficzne, bluźnierstwa, zagrożenia lub nieścisłości zawarte w jakichkolwiek informacjach w tych miejscach Witryny. Zabrania się przesyłania i transmisji jakichkolwiek gróźb, potwarzy, materiałów bezprawnych, oszczerczych, obscenicznych, gorszących, zapalnych, pornograficznych i bluźnierczych lub materiałów mogących stanowić zachowanie mające znamiona przestępstwa lub zachęcać do takiego zachowania, powodować odpowiedzialność cywilną lub stanowić inne naruszenie prawa.
11.
Bońkowski Consulting ma prawo w każdej chwili skorygować te Warunki i Zastrzeżenia modernizując ten zapis. Korekty te są wiążące, należy więc systematycznie odwiedzać tę stronę, aby przejrzeć bieżące Warunki i Zastrzeżenia.
12.
Dozwolone jest łączenie się jedynie ze stroną główną tej Witryny. Niedozwolone jest łączenie się z wewnętrznymi stronami Witryny bez uprzedniej pisemnej zgody Bońkowski Consulting.
13.
Niedozwolone jest włączanie tej Witryny do innych witryn lub części witryn należących do podmiotów nie stanowiących części Bońkowski Consulting. Podłączenie on-line lub inny sposób włączania części tej Witryny do witryn należących do podmiotów nie stanowiących części Bońkowski Consulting również są zabronione.
 
X
OK, przeczytaj więcej
ZgodyPolityka prywatności
Później Chcę korzystać z serwisu i akceptuję