Google+
dotacje z 8.2dotacje z 8.2dotacje z 8.2dotacje z 8.2dotacje z 8.2

Słownik pojęć

A A A
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z |
 • Acquis communautaire (Dorobek prawny Wspólnoty Europejskiej)
 • Agenda 2000 Na rzecz silniejszej i rozszerzonej Uni
 • Analiza SWOT (SWOT analysis)
 • Audyt
 • Badania naukowe
 • Beneficient ostateczny (Ultimate beneficiary)
 • Beneficient pomocy
 • Beneficjent (Beneficiary)
 • Beneficjent końcowy (Final beneficiary)
 • Biała Księga (White Paper)
 • Biznesplan (Business Plan)
 • Budżet Unii Europejskiej
 • Cel generalny/główny/nadrzędny/strategiczny (General objective)
 • Cel horyzontalny (Horizontal objective)
 • Cel operacyjny (Operational objective)
 • Cel pośredni
 • Cel strategiczny (Strategic objective)
 • Cele (Objectives)
 • Cele polityki strukturalnej Unii Europejskiej (EU structural policy objectives)
 • Certyfikacja wydatków (Certification of expenditure)
 • Cross-financing
 • Decyzja
 • Delegowana Instytucja Płatnicza (Delegated Paying Authority)
 • Dokumenty programowe (Programming documents)
 • Dotacja
 • Dyfuzja innowacji
 • Dyfuzja innowacji
 • Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej (PG Regio)
 • Dyrektywy (Directives)
 • Działalność badawcza i prace rozwojowe (B+R)
 • Działalność gospodarcza
 • Działalność gospodarcza
 • Działalność innowacyjna
 • Działanie (Measure)
 • Dziedzina interwencji (Sub-category of intervention)
 • Długofalowa strategia rozwoju regionalnego kraju
 • Efekt dźwigni (Leverage effect)
 • Efekt makroekonomiczny (Macroeconomic effect)
 • Efektywność (wykorzystania środków) (Efficiency)
 • Equal opportunity (Równość szans kobiet i mężczyzn)
 • Europejska Karta Małych Przedsiebiorstw (European Charter for Small Enterprises)
 • Europejska Perspektywa Rozwoju Przestrzennego-ERRP (European Spatial Development Perpective-ESDP)
 • Europejska Sieć Obserwacyjna Planowania Przestrzennego-ESPON (European Spatial Planning Observation Network)
 • Europejska Strategia Zatrudnienia (European Employment Strategy-EFS)
 • Europejska Wspólnota Energii Atomowej (European Atomic Energy Community-EURATOM)
 • Europejska Wspólnota Gospodarcza-EWG (European Economic Community EEC)
 • Europejska Wspólnota Węgla i Stali (European Coal and Steel Community-ECSC
 • Europejski Bank Centralny (European Central Bank)
 • Europejski Bank Inwestycyjny-EBI (European Investment Bank- EIB)
 • Europejski Fundusz Inwestycyjny EFI (European Investment Fund-EIF)
 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalengo (EFRR)
 • Europejski Fundusz Społeczny (EFS)
 • Europejski Obszar Gospodarczy EOG (European Economic Area)
 • EUROSTAT
 • Ewaluacja (Evaluation)
 • Ewaluacja końcowa/ocena pełna (Ex-post evaluation)
 • Ewaluacja wstępna/Ocena szacunkowa (Ex-ante evaluation)
 • Ewaluacja/Ocena całościowa (globalna) (Overall (global) evaluation)
 • Ewaluacja/ocena w połowie realizacji (Mid-term evaluation)
 • Finansowy Wkład Wspólnoty (Community financial contribution)
 • Firma doradcza
 • Firma odpryskowa
 • Foresight
 • Fundusz dotacji (Grant scheme)
 • Fundusz Spójności (Cohesion Fund)
 • Fundusze strukturalne (Structual Funds)
 • Generator wniosków
 • Gospodarka oparta na wiedzy (knowledge-based economy)
 • Grant
 • Grant globalny (Global grant)
 • Harmonizacja (Harmonisation)
 • HERMIN
 • Inicjatywa JASPERS (Joint Assistance In Supporting Projects in European Regions)
 • Inicjatywa Jeremie (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises)
 • Inicjatywa JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment In City Areas)
 • Inkubatory przedsiębiorczości
 • innowacja
 • Innowacja technologiczna w obrębie procesu
 • Innowacyjność
 • Innowacyjność (Innovation)
 • Instytucja pośrednicząca (Intermediate Body)
 • Instytucja płatnicza (Paying authority)
 • Instytucja zarządzająca (Managing authority)
 • Inwestycja typu Brownfiled
 • Inwestycja typu Greenfield
 • Inwestycja typu Greyfield
 • Inwestycja typu Whitefield
 • Inwestycje celu publicznego.
 • Jednostka monitorująco-kontrolna (Monitoring and control unit)
 • Jednostki badawczo-rozwojowe (JBR)
 • Jednostki pomostowe
 • Jednostki rozwojowe
 • Kapitał
 • Kapitał obcy
 • Kategorie interwencji funduszy strukturalnych (Categories of intervention)
 • Klaster (grono)
 • Kohezja (Cohesion)
 • Komisja Europejska (European Commission)
 • Komisja Oceny Projektów
 • Komitet Ekonomiczno-Społeczny (Economic and Social Committee-ECOSOC)
 • Komitet Monitorujący (Monitoring Committee)
 • Komitet Regionów (Committee of the Regions)
 • Komitet Stałych Przedstawicieli (COREPER)
 • Konkurencja
 • Konkurencyjność (Competitiveness)
 • Konkurencyjność przedsiębiorstw
 • Konkurencyjność Regionu (Region Competitiveness)
 • Kontrakt wojewódzki
 • Kontrola finansowa (Financial control)
 • Konwergencja
 • Korekta finansowa (Financial correction)
 • Koszty kwalifikowalne (Eligible costs)
 • Koszty ogółem (Total cost)
 • Krajowy System Informatyczny SIMIK 07-13
 • Kredyt
 • Kryteria konwergencji (Convergence criteria)
 • Kryteria wyboru projektów (Project selection criteria)
 • Kwalifikowalność projektów
 • Kwalifikowalność wydatków (Eligibility of expenditure)
 • Kwantyfikacja (Quantification)
 • Licencja
 • Lider projektu
 • Monitorowanie (Monitoring)
 • Monitorowanie finansowe (Financial monitoring)
 • Monitorowanie rzeczowe (Physical monitoring)
 • Narodowa Strategia Spójności (NSS)/ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (NSRO)
 • narodowy system innowacji
 • Narodowy system innowacji
 • Nieprawidłowości (Irregularities)
 • Obszar interwencji (Field of intervention)
 • Obszar priorytetowy
 • Obszar problemowy
 • Ocena oddziaływania na środowisko OOŚ (Environmental Impact Assesstment EIA)
 • Ocena wpływu na kwestie równouprawnienia płci (Gender Impact Assessment)
 • Odbiorca ostateczny (Ultimate Recipient)
 • Oddziaływanie (Impact)
 • Okres programowania (Programming period)
 • Park technologiczny
 • Partner wiodący
 • Partnerstwo (Partnership)
 • Patent
 • Polityka strukturalna (Structural Policy)
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
 • Pomoc publiczna (State aid)
 • Pomoc strukturalna (Structural Assistance)
 • Pomoc zwrotna (Repayable assistance)
 • Prefinasowanie (Pre-finacing)
 • Prezydencja
 • Priorytet (Priority)
 • Priorytet operacyjny
 • Proces innowacyjny
 • Projekt
 • Projekt (zadanie)
 • Przedsiębiorca
 • Przedsiębiorstwo
 • Przedsiębiorstwo innowacyjne
 • Przedsiębiorstwo zorientowane na innowacje
 • Publiczne środki wspólnotowe
 • Rada Europejska i Rada Unii Europejskiej (Council of the European Union)
 • Raport końcowy (Final report)
 • Raport roczny (Annual report)
 • Realizacja
 • Refundacja wydatków (Reimbursement of expenditure)
 • Rewitalizacja (Revitalisation)
 • Rezerwa wykonania (Performance reserve)
 • SAPARD
 • Sieci TEN (Trans European Networks)
 • Sprawozdanie końcowe
 • Sprawozdanie roczne
 • Środki pomocowe
 • Strategia Goeteborska (The Goeteborg Strategy)
 • Strategia Lizbońska (The Lisbon Strategy)
 • Studium wykonalności (Feasibility study)
 • Subsydiarność (Subsidiary)
 • Subsydium
 • Subwencja
 • Transfer technologiczny
 • Transza środków (Tranche)
 • Umowa bliźniacza (Twinning covenant)
 • Unia Europejska (European Union)
 • URBAN
 • Venture capital
 • Wdrażanie (Implementation)
 • Wiedza
 • Wniosek o dofinansowanie projektu
 • Wskaźniki wkładu (Input indicators)
 • Wstępne studium wykonalności (Pre-feasibility study)
 • Wydatki kwalifikowane
 • Zamówienia publiczne (Public procurement)
 • Zarządzanie wiedzą
 • Zasada dodatkowości (Additionality)
 • Zasada kompatybilności
 • Zasada koncentracji (concentrations)
 • Zasada partnera wiodącego (Lead partner)
 • Zasada zgodności (spójności)
 • Zasady kwalifikacji wydatków
 • Zielona Księga (Green Paper)
 • Zintegrowany Program Operacyjny (Integrated operational programme)
 • Zrównoważony rozwój (Sustainable Development)
X
OK, przeczytaj więcej
ZgodyPolityka prywatności
Później Chcę korzystać z serwisu i akceptuję