Google+
Szwajcarskie dotacjeSzwajcarskie dotacjeSzwajcarskie dotacjeSzwajcarskie dotacjeSzwajcarskie dotacje

RPO - Regionalne Programy Operacyjne

Regionalne Programy Operacyjne zostały utworzone i uchwalone odrębnie w każdym województwie. Obejmują one wszystkie sfery gospodarki w skali regionu. By z nich skorzystać należy realizować inwestycje na terenie danego województwa.

 


Województwo dolnośląskie:

 

Oś priorytetowa I – Przedsiębiorstwa i innowacje
Oś priorytetowa II – Technologie informacyjno-komunikacyjne  
Oś priorytetowa III- Gospodarka niskoemisyjna
Oś priorytetowa IV – Środowisko i zasoby
Oś priorytetowa V – Transport
Oś priorytetowa VI – Infrastruktura spójności społecznej   
Oś priorytetowa VII - Infrastruktura edukacyjna
Oś priorytetowa VIII - Rynek pracy
Oś priorytetowa IX – Włączanie społeczne
Oś priorytetowa X- Edukacja

 


Województwo Kujawsko-pomorskie

 

Oś priorytetowa I Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu

Oś priorytetowa II Cyfrowy region

Oś priorytetowa III Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie

Oś priorytetowa IV Region przyjazny środowisku

Oś priorytetowa V Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu

Oś priorytetowa VI Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry

Oś priorytetowa VII Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

Oś priorytetowa VIII Aktywni społecznie

Oś priorytetowa IX Solidarne społeczeństwo

Oś priorytetowa X Innowacyjna edukacja

Oś priorytetowa XI Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

Oś priorytetowa XII Pomoc techniczna

 


Województwo Lubelskie:

 

Oś priorytetowa I Przedsiębiorczość i innowacje

Oś priorytetowa II Infrastruktura ekonomiczna

Oś priorytetowa III Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne

Oś priorytetowa IV Społeczeństwo informacyjne

Oś priorytetowa V Transport

Oś priorytetowa VI Środowisko i czysta energia

Oś priorytetowa VII Kultura, turystyka i  współpraca międzyregionalna

Oś priorytetowa VIII Infrastruktura społeczna

Oś priorytetowa IX Pomoc techniczna

 


Województwo Lubuskie:

 

Oś priorytetowa I Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu

Oś priorytetowa II Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwa i wzmocnienie potencjału innowacyjnego

Oś priorytetowa III Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego

Oś priorytetowa IV .Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej

Oś priorytetowa V. Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej.

 


Województwo Łódzkie:

 

Oś Priorytetowa I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy
Oś priorytetowa II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka
Oś priorytetowa III Transport
Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna
Oś priorytetowa V Ochrona środowiska
Oś priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu
Oś priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych
Oś priorytetowa VIII Zatrudnienie
Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne
Oś priorytetowa X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Oś priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności
Oś priorytetowa XII Pomoc Techniczna

 


Województwo Małopolskie

 

Oś priorytetowa I Gospodarka Wiedzy

Oś priorytetowa II Cyfrowa Małopolska

Oś priorytetowa III Przedsiębiorcza Małopolska

Oś priorytetowa IV Regionalna Polityka Energetyczna

Oś priorytetowa V Ochrona Środowiska

Oś priorytetowa VI Dziedzictwo regionalne

Oś priorytetowa VII Infrastruktura transportowa

Oś priorytetowa VIII Rynek pracy

Oś priorytetowa IX Region spójny społecznie

Oś priorytetowa X Wiedza i kompetencje

Oś priorytetowa XI Rewitalizacja przestrzeni regionalnej

Oś priorytetowa XII Infrastruktura społeczna

Oś priorytetowa XIII Pomoc techniczna

 


Województwo Mazowieckie

 

Oś priorytetowa I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu

Oś priorytetowa II Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza

Oś priorytetowa III Regionalny system transportowy

Oś priorytetowa IV Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka

Oś priorytetowa V Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu

Oś priorytetowa VI Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji

Oś priorytetowa VII Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego

Oś priorytetowa VIII Pomoc techniczna

 


Województwo Opolskie

 

Oś priorytetowa I Innowacje w gospodarce

Oś priorytetowa II Konkurencyjna gospodarka

Oś priorytetowa III Gospodarka niskoemisyjna

Oś priorytetowa IV Zapobieganie zagrożeniom

Oś priorytetowa V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego

Oś priorytetowa VI Zrównoważony transport na rzecz mobilności mieszkańców

Oś priorytetowa VII Konkurencyjny rynek pracy

Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna

Oś priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji

Oś priorytetowa X Inwestycje w infrastrukturę społeczną

Oś priorytetowa XI Pomoc techniczna

 


Województwo Podkarpackie

 

Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Oś priorytetowa II Cyfrowe podkarpackie

Oś priorytetowa III Czysta energia

Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturalnego

Oś priorytetowa V Infrastruktura komunikacyjna

Oś priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna

Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy

Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna

Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie

Oś priorytetowa X Pomoc techniczna

 


Województwo Podlaskie

 

Oś priorytetowa I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu
Oś priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa
Oś priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje
Oś priorytetowa IV Poprawa dostępności transportowej
Oś priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna
Oś priorytetowa VI Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami
Oś priorytetowa VII Poprawa spójności społecznej
Oś priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej
Oś priorytetowa IX Rozwój lokalny
Oś priorytetowa X Pomoc techniczna

 


Województwo Pomorskie

 

Oś priorytetowa I Rozwój i innowacje w MŚP

Oś priorytetowa II Społeczeństwo wiedzy

Oś priorytetowa III Funkcje miejskie i metropolitalne

Oś priorytetowa IV Regionalny system transportowy

Oś priorytetowa V Środowisko i energetyka przyjazna środowisku

Oś priorytetowa VI Turystyka i dziedzictwo kulturowe

Oś priorytetowa VII Ochrona zdrowia i system ratownictwa

Oś priorytetowa VIII Lokalna infrastruktura podstawowa

Oś priorytetowa IX Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie

Oś priorytetowa X Pomoc techniczna

 


Województwo Śląskie

 

Oś priorytetowa I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość

Oś priorytetowa II Społeczeństwo informacyjne

Oś priorytetowa III Turystyka

Oś priorytetowa IV Kultura

Oś priorytetowa V Środowisko

Oś priorytetowa VI Zrównoważony rozwój miast

Oś priorytetowa VII Transport

Oś priorytetowa VIII Infrastruktura edukacyjna

Oś priorytetowa IX Zdrowie i rekreacja

Oś priorytetowa X Pomoc techniczna

 


Województwo Świętokrzyskie

 

Oś priorytetowa I Innowacje i nauka

Oś priorytetowa II Konkurencyjna gospodarka

 Oś priorytetowa III Efektywna i zielona energia

Oś priorytetowa IV Dziedzictwo naturalne i kulturowe

Oś priorytetowa V Nowoczesna komunikacja

Oś priorytetowa VI Rozwój miast

Oś priorytetowa VII Sprawne usługi publiczne

Oś priorytetowa VIII Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo

Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne i walka z ubóstwem

Oś priorytetowa X Otwarty rynek społeczny

Oś priorytetowa XI Pomoc techniczna

 


Województwo Warmińsko-mazurskie

 

Oś priorytetowa I Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

Oś priorytetowa II Kadry dla gospodarki

Oś priorytetowa III Cyfrowy region

Oś priorytetowy IV Efektywność energetyczna

Oś priorytetowa V Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów

Oś priorytetowa VI Kultura i dziedzictwo

Oś priorytetowa VII Infrastruktura transportowa

Oś priorytetowa VIII Obszary wymagające rewitalizacji

Oś priorytetowa IX Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych  

Oś priorytetowa X Regionalny rynek pracy

Oś priorytetowa XI Włączenie społeczne

Oś priorytetowa XII Pomoc techniczna

 


Województwo Wielkopolskie

 

Oś priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Oś priorytetowa II Społeczeństwo informacyjne

Oś priorytetowa III Energia

Oś priorytetowa IV Środowisko

Oś priorytetowa V Transport

Oś priorytetowa VI Rynek pracy

Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne

Oś priorytetowa VIII Edukacja

Oś priorytetowa IX Infrastruktura dla kapitału ludzkiego  

Oś priorytetowa X Pomoc techniczna

 


Województwo Zachodniopomorskie

 

Oś priorytetowa I Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie

Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna

Oś priorytetowa III Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu

Oś priorytetowa IV Naturalne otoczenie człowieka

Oś priorytetowa V Zrównoważony transport

Oś priorytetowa VI Rynek pracy

Oś priorytetowa VII Włączanie społeczne

Oś priorytetowa VIII Edukacja

Oś priorytetowa IX Infrastruktura publiczna

Oś priorytetowa X Pomoc techniczna

X
OK, przeczytaj więcej
ZgodyPolityka prywatności
Później Chcę korzystać z serwisu i akceptuję