Google+
dotacje unijne Serockdotacje unijne Serockdotacje unijne Serockdotacje unijne Serockdotacje unijne Serock

Programy wsparcia z UE

 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG) - 9,7 mld euro (w tym wkład wspólnotowy 8,3 mld euro)
Program ma na celu wspierać innowacyjność (wdrażać nowości do praktyki gospodarczej). Priorytetem PO IG jest wspieranie przede wszystkim tych innowacji, które cechują się największym stopniem rozprzestrzeniania się, gdyż te właśnie mają największe znaczenie dla polskiej gospodarki. Innowacyjność, która cechuje się niskim stopniem rozprzestrzeniania się jest właściwa dla Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) i Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Także dolna granica projektów inwestycyjnych realizowanych przez przedsiębiorców określa granicę między PO IG oraz RPO, np. w działaniu „ Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym” (działanie 4.4 PO IG) wsparcie uzyskują projekty o wartości powyżej 2 mln euro.
http://www.poig.gov.pl/ 
 
 Regionalne Programy Operacyjne (RPO) - wkład wspólnotowy 16,6 mld euro
Regionalne Programy Operacyjne (RPO) są dokumentami operacyjnymi, w ramach których w latach 2007 – 2013 realizowane będą działania jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw oraz wszelkich innych instytucji, organizacji publicznych oraz prywatnych. Inwestycje te mogą dotyczyć wielu dziedzin np. infrastruktury transportowej, ochrony zdrowia itp. Środki na finansowanie 16 Regionalnych Programów Operacyjnych będą pochodziły z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a podział funduszy pomiędzy poszczególne RPO będzie uwzględniał kryteria ludnościowe, poziom PKB na mieszkańca oraz stopę bezrobocia w powiatach.
 
 
 Nazwa Regionalnego Programu Operacyjnego  Wysokość wkładu wspólnotowego 
(podany w euro) 
Strona internetowa
Regionalny Program OperacyjnyWojewództwa Dolnośląskiego na lata 2007- 2013 1,2 mld
Regionalny Program OperacyjnyWojewództwa Kujawsko– Pomorskiego na lata 2007 - 2013   951 mln
Regionalny Program OperacyjnyWojewództwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013  1,2 mld
Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013  439 mln
Regionalny Program OperacyjnyWojewództwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013  1 mld
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013
 1,3 mld
Regionalny Program OperacyjnyWojewództwa Mazowieckiego na lata 2007- 2013   1,9 mld
Regionalny Program OperacyjnyWojewództwa Opolskiego na lata 2007 - 2013   427 mln
Regionalny Program OperacyjnyWojewództwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013   1,1 mld
Regionalny Program OperacyjnyWojewództwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013   636 mln
Regionalny Program OperacyjnyWojewództwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013  885 mln
Regionalny Program OperacyjnyWojewództwa Śląskiego na lata 2007- 2013  1,7 mld
Regionalny Program OperacyjnyWojewództwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013   725 mln
Regionalny Program OperacyjnyWarmia i Mazury na lata 2007 - 2013  1 mld
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013  1,2 mld
Regionalny Program OperacyjnyWojewództwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013  835 mln http://www.rpo.wzp.pl/
 
 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) - 37,6 mld euro (w tym wkład wspólnotowy 27,9 mld euro)
Program ma na celu poprawę atrakcyjności inwestycyjnej. PO IiŚ obejmuje problematykę podstawowej infrastruktury – technicznej i społecznej. PO IiŚ ma również na celu korzystnie wpływać na środowisko (działania zmierzające m.in. do ograniczenia zmian klimatycznych i wzrostu znaczenia „zielonej” energii, usprawnienia i zwiększenia efektywności oraz bezpieczeństwa systemu transportowego poprzez wsparcie systemów transportu publicznego i kolejowego).
http://www.pois.gov.pl/ 
 
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) - 11,4 mld euro (w tym wkład wspólnotowy 9,7 mld euro)
PO KL ma umożliwić wykorzystanie potencjału zasobów ludzkich. Działanie to ma się odbywać na drodze wzrostu zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienia poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenia obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcia budowy struktur administracyjnych państwa. W ramach Programu wsparciem zostaną objęte: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, rozwój zasobów ludzkich na terenach wiejskich, budowa sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli oraz promocja zdrowia zasobów ludzkich. PO KL składa się z 11 Priorytetów, realizowanych równoległe na poziomie centralnym i regionalnym.
http://www.efs.gov.pl/ 
 
 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 – 2013 (PO RPW) - 2,7 mld euro (w tym wkład wspólnotowy 2,3 mld euro)
W 2005 r. powstał projekt dodatkowego finansowania w latach 2007 – 2013 pięciu najbiedniejszych regionów (najniższe PKB na mieszkańca) w poszerzonej Unii Europejskiej. Środki finansowe miały pochodzić z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Najbiedniejszymi regionami jest pięć województw Polski Wschodniej: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko – mazurskie. PO PRW ma na celu zahamować tendencje stagnacyjne, które marginalizują województwa Polski Wschodniej oraz pobudzić wzrost gospodarczy w tych województwach.
http://www.polskawschodnia.gov.pl/ 
 
 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (PROW 2007 – 2013)- 17,2 mld euro (w tym wkład wspólnotowy 13,2 mld euro)
Organem finansującym wsparcie rozwoju obszarów wiejskich jest Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich we Wspólnocie ma uzupełniać politykę rynkową i politykę wspierania dochodów w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, politykę spójności i Wspólną Politykę Rybołówstwa. PROW ma przyczynić się do poprawy konkurencyjności rolnictwa i leśnictwa przez wspieranie restrukturyzacji, rozwoju i innowacji, następnie poprawić środowisko naturalne terenów wiejskich przez wspieranie gospodarowania gruntami, dalej poprawić jakość życia na obszarach wiejskich oraz popierać różnicowanie działalności gospodarczej.
 
 Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007 – 2013” - 778,8 mld euro (w tym wkład wspólnotowy 734 mld euro)
Program ma przyczynić się do poprawy efektywności i konkurencyjności sektora rybackiego a także racjonalności w gospodarowaniu żywymi zasobami wód. W zakresie rybactwa śródlądowego działania głównie będą się koncentrować na modernizacji istniejących gospodarstw chowu i hodowli ryb, inwestycji w przetwórstwo, poprawie jakości higieny i bezpieczeństwa pracy oraz dostosowania do wymogów ochrony środowiska bądź utrzymania zatrudnienia w tym sektorze i przeszkolenia kadr. Program zakłada również aktywizację społeczności na obszarach zależnych od rybactwa.
 
 Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej 
Współpraca terytorialna jest osobnym celem polityki spójności Unii Europejskiej. Podkreśla ona duże znaczenie wspólnych przedsięwzięć podejmowanych przez partnerów unijnych. W latach 2007 – 2013 z budżetu Unii Europejskiej zostanie przeznaczonych 7,75 mld euro na rozwój współpracy terytorialnej. Polska na ten cel przeznaczy 557,8 mln euro. Dodatkowe 173,3 mln euro zostanie przeznaczonych przez Polskę na współpracę trans graniczną z państwami należącymi do Unii Europejskie w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (EISP). 
X
OK, przeczytaj więcej
ZgodyPolityka prywatności
Później Chcę korzystać z serwisu i akceptuję