Google+
dotacje dla Obszarów Wiejskichdotacje dla Obszarów Wiejskichdotacje dla Obszarów Wiejskichdotacje dla Obszarów Wiejskichdotacje dla Obszarów Wiejskich

POWER - Program Edukacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój

Celem programu jest podniesienie kompetencji studentów poprzez stworzenie i realizację przez uczelnie wysokiej jakości programów praktyk oraz programów stażowych we współpracy z przedsiębiorcami. Będą to staże i praktyki trwające nie krócej niż 1 miesiąc w jednej jednostce, a także staże 3-miesięczne, związane bezpośrednio z kierunkami studiów.

 

Projekty w ramach PO WER są realizowane w dwóch podstawowych trybach:

  • Pozakonkursowym, w którym projekty realizowane są przez dokładnie określonych beneficjentów precyzyjnie wskazanych w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO WER,
  • Konkursowym, w którym o dofinansowanie mogą się ubiegać wszystkie formy prawne zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej (Dz. U. Nr 69, poz. 763, z późn. zm.). czyli m.in:
    • jednostki administracji samorządowej i rządowej,
    • organizacje pozarządowe,
    • związki zawodowe i organizacje pracodawców,
    • partnerzy społeczni.
X
OK, przeczytaj więcej
ZgodyPolityka prywatności
Później Chcę korzystać z serwisu i akceptuję