Google+
dotacje z 8.2

POPC - Program Operacyjny Polska Cyfrowa

 

Głównymi kierunkami wsparcia będą rozwój sieci szerokopasmowych oraz poprawa jakości i efektywności usług publicznych poprzez ich cyfryzację.

 

Sposób wdrażania e-usług publicznych będzie zawierał mechanizmy zapobiegające zjawisku digitalizacji biurokracji”, wymuszające pozytywny wpływ projektów na procesy administracyjne. Zaplanowane w POPC wsparcie kompetencji cyfrowych zwiększy liczbę osób wykorzystujących narzędzia w zakresie TIK, a więc w obszarze, który posiada szczególne znaczenie dla jakości życia, partycypacji w życiu społecznym, a często również dla konkurencyjności na rynku pracy.

Strategia Europa 2020 wyznacza trzy wymiary, w których powinna się rozwijać europejska społeczna gospodarka rynkowa: rozwój inteligentny(oparty na wiedzy i innowacjach),rozwój zrównoważony(przyjazny środowisku), rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu(zapewniający wysoki poziom zatrudnienia oraz spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną).POPC wpisuje się w Strategię Europa 2020 głównie w wymiarze inteligentnego rozwoju. TIK stymulują innowacyjnośćzarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym.

Innowacyjność ta przekłada się również na rozwiązania oszczędnościowe, ograniczające zużycie energii, paliwa i papieru. Ponadto Internet zwiększa zasięg świadczenia usług, obniża ich koszt i poprawia ich transparentność. Czyni je bardziej dostępnymi –zarówno w sensie możliwości zdalnego skorzystania z usługi(wymiar „availability”), jak i w sensie dostosowania sposobu świadczenia usługi do możliwości percepcyjnych odbiorcy (wymiar „accessibility”). Cyfryzacja stwarza zatem szczególne szanse dla poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.

X
OK, przeczytaj więcej
ZgodyPolityka prywatności
Później Chcę korzystać z serwisu i akceptuję