Google+
dotacje na rozpoczęcie działalności 2011

POIS- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 to największy program finansowany z Funduszy Europejskich nie tylko w Polsce, ale i Unii Europejskiej. Główne obszary na które zostaną przekazane środki to: gospodarka niskoemisyjna, ochrona środowiska, przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne oraz ochrona zdrowia i dziedzictwo kulturowe.

Dzięki równowadze pomiędzy działaniami inwestycyjnymi w infrastrukturę oraz wsparciu skierowanemu do wybranych obszarów gospodarki, program będzie skutecznie realizował założenia strategii Europa 2020, z którą powiązany jest jego cel główny - wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej.

Obszary wsparcia i rodzaje projektów możliwych do realizacji w ramach programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020:

Programu Infrastruktura i Środowisko finansowane są różnorodne projekty. W zależności od specyfiki danego rodzaju wsparcia, określany jest typ podmiotów, które mogą z niego korzystać. Możemy wyróżnić następujące grupy podmiotów uprawnionych do ubiegania się o wsparcie: małe i średnie przedsiębiorstwa, duże przedsiębiorstwa, administracja publiczna, przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, służby publiczne inne niż administracja, instytucje ochrony zdrowia

Program podzielony jest na 9 osi priorytetowych:

 Oś I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki

Oś II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

Oś III: Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego

Oś IV: Infrastruktura drogowa dla miast

Oś V: Rozwój transportu kolejowego w Polsce

Oś VI: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach

Oś VII: Poprawa bezpieczeństwa energetycznego

Oś VIII: Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Oś IX: Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

X
OK, przeczytaj więcej
ZgodyPolityka prywatności
Później Chcę korzystać z serwisu i akceptuję