Google+
Innowacyjna Gospodarka dotacjeInnowacyjna Gospodarka dotacjeInnowacyjna Gospodarka dotacjeInnowacyjna Gospodarka dotacje

POIR - Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Program POIR dotyczy przede wszystkim innowacyjności, badań naukowych i ich powiązań ze sferą przedsiębiorstw. Założenia Umowy Partnerstwa wskazują, że POIR będzie programem krajowym i jednofunduszowym finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

W ramach POIR uwzględnione zostaną działania, które z jednej strony mają zapewnić lepsze dostosowanie podaży B+R do potrzeb rynku, a z drugiej strony służyć będą pobudzaniu popytu przedsiębiorstw na innowacje i prace badawczo-rozwojowe. Środki programu wspierać będą realizację projektów w obszarze B+R (badania i prace rozwojowe, infrastruktura B+R), przygotowanych przez jednostki naukowe, przedsiębiorstwa lub ich konsorcja. Dofinansowanie kierowane będzie na rzecz wsparcia całego lub wybranych elementów procesu powstawania innowacji: od fazy tworzenia się pomysłu, poprzez działalność B+R, aż po wdrożenie wyników badań oraz działalność innowacyjną na rynkach międzynarodowych. Oprócz innowacji technologicznych wsparciem objęte zostaną innowacje w usługach oraz nowe rozwiązania z zakresu organizacji pracy i zarządzania w przedsiębiorstwie, odpowiadające na potrzeby pracowników, konsumentów, partnerów handlowych w łańcuchu dostaw lub innych interesariuszy.

 

Interwencja PO IR będzie koncentrowała się na obszarach tematycznych o najwyższym potencjale naukowym i gospodarczym w skali kraju i regionów, czyli tzw. inteligentnych specjalizacjach. Podstawą dla identyfikacji ww. specjalizacji na poziomie krajowym są dokumenty takie jak: Program Rozwoju Przedsiębiorstw, który uwzględniać będzie wyniki badania Foresight technologiczny przemysłu w Polsce - InSight2030, a także Krajowy Program Badań. Na poziomie ponadregionalnym i regionalnym inteligentne specjalizacje wskazywać będą: strategia rozwoju Polski Wschodniej, strategie rozwoju województw oraz regionalne strategie innowacji. Projekty finansowane ze środków PO IR w obszarach określonych jako inteligentne specjalizacje będą preferowane w procesie wyboru projektów do wsparcia. Ponadto, ze względu na znaczenie wyzwań związanych ze zmianami klimatu i zrównoważonym rozwojem, POIR będzie przewidywał rozwiązania horyzontalne preferujące projekty z zakresu badań naukowych i prac rozwojowych oraz innowacji w obszarze technologii środowiskowych, w tym niskoemisyjnych.

X
OK, przeczytaj więcej
ZgodyPolityka prywatności
Później Chcę korzystać z serwisu i akceptuję