Google+
dofinansowania unijne Legionowodofinansowania unijne Legionowodofinansowania unijne Legionowodofinansowania unijne Legionowodofinansowania unijne Legionowo

Dotacje z Urzędu Pracy - Dla kogo Dotacje z Urzędu Pracy ?

Powiatowe urzędy pracy mogą przyznać jednorazową pomoc finansową osobom, które zamierzają otworzyć własną działalność gospodarczą. Dotacje z Urzędu Pracy przyznawane są w kwocie nie przekraczającej 500% przeciętnego wynagrodzenia. Maksymalna suma dotacji wynosi około 20 tysięcy złotych. Dotacje na rozpoczęcie działalności przysługują osobom, które wcześniej nie korzystały z funduszy publicznych i spełniają wszelkie warunki zawarte w rozporządzeniu Komisji (WE). Zawarta umowa zobowiązuję zainteresowanych do udokumentowania poniesionych kosztów. Jeśli są Państwo zainteresowani tą formą pomocy finansowej i potrzebują pomocy-zapraszamy do kontaktu. Profesjonaliści służą fachowym doradztwem na każdym etapie projektu.

Zgodnie z obowiązującym prawem Powiatowe Urzędy Pracy mogą nam jednorazowo przyznać środki na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości nie przekraczającej 500% przeciętnego wynagrodzenia. Dotychczas maksymalna kwota wsparcia wynosiła około 20 tys. zł. Starając się o pieniądze na własny biznes przysługuje nam również prawo do ubiegania się o refundację kosztów pomocy prawnej, konsultacji lub doradztwa dotyczące podjęcia działalności gospodarczej w wysokości nie przekraczającej 80% udokumentowanych kosztów, nie wyższej jednak niż wartość przeciętnego wynagrodzenia.

 

 

 

Chcąc uzyskać powyższe środki z musimy zgłosić się do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego ze względu na miejsce zameldowania, w którym otrzymamy formularz wniosku.

 

 

 

Razem z wnioskiem o dotację należy dołączyć oświadczenie o:

 

– niekorzystaniu dotychczas ze środków Funduszu Pracy lub innych funduszy publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej;

 

– spełnianiu warunków określonych w rozporządzeniu do otrzymania środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundację kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczących tej działalności.

 

 

 

O wsparcie finansowe z Urzędu Pracy można się ubiegać jeżeli:

 

 1) W ciągu 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku będąc bezrobotnymi nie odmówiliśmy, bez uzasadnionej przyczyny, przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac interwencyjnych lub robót publicznych.

 

2) Nie korzystaliśmy dotychczas z pożyczki z Funduszu Pracy lub z innych funduszy publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej.

 

3) Spełniamy warunki, o których mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis.

 

 

 

W ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku i pozostałych wymaganych dokumentów starosta wydaje decyzję o przyznaniu(lub nie) dotacji. W sytuacji uzyskania wsparcia zawieramy umowę ze starostą, która określa warunki korzystania z przyznanych środków.

 

 

 

Zawarta umowa zobowiązuje nas przede wszystkim do:

 

wydatkowania środków zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem,

 

– udokumentowania i rozliczenia dotacji w terminie określonym w umowie,

 

– w przypadku wykorzystania środków niezgodnego z przeznaczeniem, zaprzestania działalności gospodarczej przed upływem 12 miesięcy lub w przypadku naruszenia innych warunków umowy

 

– zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wezwania starosty.

X
OK, przeczytaj więcej
ZgodyPolityka prywatności
Później Chcę korzystać z serwisu i akceptuję