Google+
dotacje z 8.2dotacje z 8.2dotacje z 8.2dotacje z 8.2

Słownik pojęć

A A A
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z |
 • Acquis communautaire (Dorobek prawny Wspólnoty Europejskiej)
 • Agenda 2000 Na rzecz silniejszej i rozszerzonej Uni
 • Analiza SWOT (SWOT analysis)
 • Audyt
 • Badania naukowe
 • Beneficient ostateczny (Ultimate beneficiary)
 • Beneficient pomocy
 • Beneficjent (Beneficiary)
 • Beneficjent końcowy (Final beneficiary)
 • Biała Księga (White Paper)
 • Biznesplan (Business Plan)
 • Budżet Unii Europejskiej
 • Cel generalny/główny/nadrzędny/strategiczny (General objective)
 • Cel horyzontalny (Horizontal objective)
 • Cel operacyjny (Operational objective)
 • Cel pośredni
 • Cel strategiczny (Strategic objective)
 • Cele (Objectives)
 • Cele polityki strukturalnej Unii Europejskiej (EU structural policy objectives)
 • Certyfikacja wydatków (Certification of expenditure)
 • Cross-financing
 • Decyzja
 • Delegowana Instytucja Płatnicza (Delegated Paying Authority)
 • Dokumenty programowe (Programming documents)
 • Dotacja
 • Dyfuzja innowacji
 • Dyfuzja innowacji
 • Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej (PG Regio)
 • Dyrektywy (Directives)
 • Działalność badawcza i prace rozwojowe (B+R)
 • Działalność gospodarcza
 • Działalność gospodarcza
 • Działalność innowacyjna
 • Działanie (Measure)
 • Dziedzina interwencji (Sub-category of intervention)
 • Długofalowa strategia rozwoju regionalnego kraju
 • Efekt dźwigni (Leverage effect)
 • Efekt makroekonomiczny (Macroeconomic effect)
 • Efektywność (wykorzystania środków) (Efficiency)
 • Equal opportunity (Równość szans kobiet i mężczyzn)
 • Europejska Karta Małych Przedsiebiorstw (European Charter for Small Enterprises)
 • Europejska Perspektywa Rozwoju Przestrzennego-ERRP (European Spatial Development Perpective-ESDP)
 • Europejska Sieć Obserwacyjna Planowania Przestrzennego-ESPON (European Spatial Planning Observation Network)
 • Europejska Strategia Zatrudnienia (European Employment Strategy-EFS)
 • Europejska Wspólnota Energii Atomowej (European Atomic Energy Community-EURATOM)
 • Europejska Wspólnota Gospodarcza-EWG (European Economic Community EEC)
 • Europejska Wspólnota Węgla i Stali (European Coal and Steel Community-ECSC
 • Europejski Bank Centralny (European Central Bank)
 • Europejski Bank Inwestycyjny-EBI (European Investment Bank- EIB)
 • Europejski Fundusz Inwestycyjny EFI (European Investment Fund-EIF)
 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalengo (EFRR)
 • Europejski Fundusz Społeczny (EFS)
 • Europejski Obszar Gospodarczy EOG (European Economic Area)
 • EUROSTAT
 • Ewaluacja (Evaluation)
 • Ewaluacja końcowa/ocena pełna (Ex-post evaluation)
 • Ewaluacja wstępna/Ocena szacunkowa (Ex-ante evaluation)
 • Ewaluacja/Ocena całościowa (globalna) (Overall (global) evaluation)
 • Ewaluacja/ocena w połowie realizacji (Mid-term evaluation)
 • Finansowy Wkład Wspólnoty (Community financial contribution)
 • Firma doradcza
 • Firma odpryskowa
 • Foresight
 • Fundusz dotacji (Grant scheme)
 • Fundusz Spójności (Cohesion Fund)
 • Fundusze strukturalne (Structual Funds)
 • Generator wniosków
 • Gospodarka oparta na wiedzy (knowledge-based economy)
 • Grant
 • Grant globalny (Global grant)
 • Harmonizacja (Harmonisation)
 • HERMIN
 • Inicjatywa JASPERS (Joint Assistance In Supporting Projects in European Regions)
 • Inicjatywa Jeremie (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises)
 • Inicjatywa JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment In City Areas)
 • Inkubatory przedsiębiorczości
 • innowacja
 • Innowacja technologiczna w obrębie procesu
 • Innowacyjność
 • Innowacyjność (Innovation)
 • Instytucja pośrednicząca (Intermediate Body)
 • Instytucja płatnicza (Paying authority)
 • Instytucja zarządzająca (Managing authority)
 • Inwestycja typu Brownfiled
 • Inwestycja typu Greenfield
 • Inwestycja typu Greyfield
 • Inwestycja typu Whitefield
 • Inwestycje celu publicznego.
 • Jednostka monitorująco-kontrolna (Monitoring and control unit)
 • Jednostki badawczo-rozwojowe (JBR)
 • Jednostki pomostowe
 • Jednostki rozwojowe
 • Kapitał
 • Kapitał obcy
 • Kategorie interwencji funduszy strukturalnych (Categories of intervention)
 • Klaster (grono)
 • Kohezja (Cohesion)
 • Komisja Europejska (European Commission)
 • Komisja Oceny Projektów
 • Komitet Ekonomiczno-Społeczny (Economic and Social Committee-ECOSOC)
 • Komitet Monitorujący (Monitoring Committee)
 • Komitet Regionów (Committee of the Regions)
 • Komitet Stałych Przedstawicieli (COREPER)
 • Konkurencja
 • Konkurencyjność (Competitiveness)
 • Konkurencyjność przedsiębiorstw
 • Konkurencyjność Regionu (Region Competitiveness)
 • Kontrakt wojewódzki
 • Kontrola finansowa (Financial control)
 • Konwergencja
 • Korekta finansowa (Financial correction)
 • Koszty kwalifikowalne (Eligible costs)
 • Koszty ogółem (Total cost)
 • Krajowy System Informatyczny SIMIK 07-13
 • Kredyt
 • Kryteria konwergencji (Convergence criteria)
 • Kryteria wyboru projektów (Project selection criteria)
 • Kwalifikowalność projektów
 • Kwalifikowalność wydatków (Eligibility of expenditure)
 • Kwantyfikacja (Quantification)
 • Licencja
 • Lider projektu
 • Monitorowanie (Monitoring)
 • Monitorowanie finansowe (Financial monitoring)
 • Monitorowanie rzeczowe (Physical monitoring)
 • Narodowa Strategia Spójności (NSS)/ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (NSRO)
 • narodowy system innowacji
 • Narodowy system innowacji
 • Nieprawidłowości (Irregularities)
 • Obszar interwencji (Field of intervention)
 • Obszar priorytetowy
 • Obszar problemowy
 • Ocena oddziaływania na środowisko OOŚ (Environmental Impact Assesstment EIA)
 • Ocena wpływu na kwestie równouprawnienia płci (Gender Impact Assessment)
 • Odbiorca ostateczny (Ultimate Recipient)
 • Oddziaływanie (Impact)
 • Okres programowania (Programming period)
 • Park technologiczny
 • Partner wiodący
 • Partnerstwo (Partnership)
 • Patent
 • Polityka strukturalna (Structural Policy)
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
 • Pomoc publiczna (State aid)
 • Pomoc strukturalna (Structural Assistance)
 • Pomoc zwrotna (Repayable assistance)
 • Prefinasowanie (Pre-finacing)
 • Prezydencja
 • Priorytet (Priority)
 • Priorytet operacyjny
 • Proces innowacyjny
 • Projekt
 • Projekt (zadanie)
 • Przedsiębiorca
 • Przedsiębiorstwo
 • Przedsiębiorstwo innowacyjne
 • Przedsiębiorstwo zorientowane na innowacje
 • Publiczne środki wspólnotowe
 • Rada Europejska i Rada Unii Europejskiej (Council of the European Union)
 • Raport końcowy (Final report)
 • Raport roczny (Annual report)
 • Realizacja
 • Refundacja wydatków (Reimbursement of expenditure)
 • Rewitalizacja (Revitalisation)
 • Rezerwa wykonania (Performance reserve)
 • SAPARD
 • Sieci TEN (Trans European Networks)
 • Sprawozdanie końcowe
 • Sprawozdanie roczne
 • Środki pomocowe
 • Strategia Goeteborska (The Goeteborg Strategy)
 • Strategia Lizbońska (The Lisbon Strategy)
 • Studium wykonalności (Feasibility study)
 • Subsydiarność (Subsidiary)
 • Subsydium
 • Subwencja
 • Transfer technologiczny
 • Transza środków (Tranche)
 • Umowa bliźniacza (Twinning covenant)
 • Unia Europejska (European Union)
 • URBAN
 • Venture capital
 • Wdrażanie (Implementation)
 • Wiedza
 • Wniosek o dofinansowanie projektu
 • Wskaźniki wkładu (Input indicators)
 • Wstępne studium wykonalności (Pre-feasibility study)
 • Wydatki kwalifikowane
 • Zamówienia publiczne (Public procurement)
 • Zarządzanie wiedzą
 • Zasada dodatkowości (Additionality)
 • Zasada kompatybilności
 • Zasada koncentracji (concentrations)
 • Zasada partnera wiodącego (Lead partner)
 • Zasada zgodności (spójności)
 • Zasady kwalifikacji wydatków
 • Zielona Księga (Green Paper)
 • Zintegrowany Program Operacyjny (Integrated operational programme)
 • Zrównoważony rozwój (Sustainable Development)
Zapoznaj się z klauzulą informacyjną RODO

Informujemy, iż niniejsza witryna korzysta z plików cookies.

W trosce o bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych uprzejmie prosimy o zapoznanie się z pełną klauzulą informacyjną oraz polityką prywatności.

X
OK, przeczytaj więcej
Szanowny Kliencie

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).
Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej znajdziesz pełny zakres informacji na ten temat.

ZgodyPolityka prywatności
Wyrażenie zgody

Zgadzam się na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych lub serwisów oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez: Bońkowski Consulting, Pułtuska 56, 05-140 Serock, NIP: 536-172-27-63

Cele przetwarzania danych
 • świadczenie usług drogą elektroniczną
 • realizacja zamówienia / zlecenia klienta
 • marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
 • dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
 • wykrywanie botów i nadużyć w usługach
 • pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)
Podstawy prawne przetwarzania danych
 • marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – zgoda
 • realizacja zamówienia/zlecenia klienta, świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do świadczenia usługi
 • pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych
Odbiorcy danych

Administrator oraz podmioty przetwarzający dane na zlecenie administratora danych, w tym agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Kontrolowanie plików cookie

Zakres akceptacji plików cookie możesz ustawić w swojej przeglądarce, zgodnie z ustawioną polityką cookie.

Polityka prywatności / cookies
Firma Bońkowski Consulting, Pułtuska 56, 05-140 Serock, NIP: 536-172-27-63, właściciel serwisu www.bonkowski.co, dokłada wszelkich starań, aby Państwa prywatność była odpowiednio chroniona. W celu realizacji zgodnego z prawem, przejrzystego i bezpiecznego przetwarzania Państwa danych osobowych przyjmujemy niniejszą Politykę Prywatności, która obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r. Polityka Prywatności odwołuje się do RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dokument określa jakie dane i na jakich zasadach przetwarzamy i jak dbamy o ich bezpieczeństwo i Państwa prawa.
§1 Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Bońkowski Consulting, Pułtuska 56, 05-140 Serock, NIP: 536-172-27-63 . W przypadku dodatkowych pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt drogą mailową: biuro@bonkowski.pl.

§2 Zakres, cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

W związku z tym, że poprzez serwis www.bonkowski.co umożliwiamy kontakt w różnych sprawach, przetwarzamy Państwa dane osobowe w różnych celach, w różnych zakresach i na różnych podstawach prawnych. W celu precyzyjnego przekazania informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych pogrupowaliśmy je według celu przetwarzania danych:

 • świadczenie usług drogą elektroniczną
 • realizacja zamówienia / zlecenia klienta
 • marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
 • dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
 • wykrywanie botów i nadużyć w usługach
 • pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)

W przypadku danych osobowych pozyskanych w inny sposób, niż przez stronę www.bonkowski.co (telefonicznie, mailowo) również przetwarzamy je wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i przez czas jaki jest konieczny do realizacji tego celu. W przypadku planowanej zmiany celu przetwarzania, zawsze pytamy właściciela danych osobowych o zgodę i informujemy o zmieniających się warunkach przetwarzania danych.

§3 Pliki cookies

Wykorzystujemy pliki cookies w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu, a w szczególności dostosowania zawartości serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika (takie jak: typ urządzenia, rozdzielczość ekranu, kraj, z którego dochodzi do wejścia) i dzięki temu odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego potrzeb. Wykorzystujemy także cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych i marketingowych:

 • Google Inc. z siedzibą w Mountain View, Kalifornia, Stany Zjednoczone. Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności tego administratora kliknij tu: https://policies.google.com/privacy
 • Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park, Kalifornia, Stany Zjednoczone, Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności tego administratora kliknij tu: https://www.facebook.com/policy.php
 • Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103 U.S.A., Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności tego administratora kliknij tu: https://twitter.com/en/privacy

Podmioty wymienione w §3 są administratorem danych osobowych zawartych w plikach cookies w rozumieniu RODO. Mogą Państwo samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na Państwa urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Mogą Państwo w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której Państwo używają. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

§4 Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania danych osobowych,
 • usunięcia danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • przenoszenia danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych,
 • cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu skorzystać ze swoich uprawnień, prosimy o kontakt na adres mailowy: biuro@bonkowski.pl Jeżeli, występują Państwo do nas z żądaniem związanym z wykonaniem wymienionych powyżej praw, odpowiadamy na to żądanie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Państwa żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując uprzednio o przedłużeniu terminu.

§5 Bezpieczeństwo Państwa danych

Jako Administrator Danych Osobowych danych osobowych dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.

Zobowiązujemy się do:

zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, zmianami, uszkodzeniem lub zniszczeniem, dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających wydane przez nas upoważnienie, zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych, prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, dochowania szczególnej staranności, aby osoby upoważnione do przetwarzania tych danych zachowały je w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji Usługi, prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji opisującej sposób przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania tych danych, zapewnienia aby urządzenia i systemy informatyczne i telekomunikacyjne, służące do przetwarzania danych osobowych, były zgodne z wymogami Rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzanych danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy.

§6 Newsletter

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów należących do Bońkowski Consulting, Pułtuska 56, 05-140 Serock, NIP: 536-172-27-63 wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej strony www.bonkowski.co zapisana na newsletter może się z niego wypisać klikając przycisk „anulować subskrypcję” na dole każdej wiadomości z newslettera. Newsletter wysyłany jest e-mailem. {company} zastrzega sobie prawo do wysyłania wiadomości, osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się na przetwarzanie podanych danych w formularzach, zgodnie z Polityką Prywatności. Pod pojęciem wiadomość są rozumiane informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne (mailingi, promocje, reklamy, inne materiały marketingowe). Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych www.bonkowski.co.

Później Chcę korzystać z serwisu i akceptuję